‘Eistedd Yn Yr Oerni ‘n Gwaethygu Fy Arthritis’

featured
service
Share

Share This Post

or copy the link

Mae dynes anabl, sydd methu fforddio cadw’r gwres ymlaen am fwy na dwy awr y dydd, yn dweud figure ei gallu i symud o gwmpas yn gwaethygu oherwydd tymheredd ei thŷ.Yn ystod y cyfnod estynedig o dywydd oer ym mis Rhagfyr, dywedodd Sharon Hearn, fifty, bod year ystafelloedd yn ei chartref ym Mhowys rhwng 10 a 12 gradd Celsius.Mae pris trydan yn

golygu mai dim ond am actually ddwy awr y dydd y mae ‘n cadw’r gwres ymlaen.Mae ‘n poeni

hefyd na fydd hi ‘n cael gostyngiad oddi ar ei biliau tanwydd gaeaf eleni ar ôl cael gwybod nad yw hi bellach yn gymwys i’w dderbyn.Bob blwyddyn

mae hi wedi cael y Gostyngiad Cartref Cynnes (WHD) i helpu tuag at ei biliau, sy ‘n werth ₤ 150 eleni.Mae ‘r WHD yn cael ei dalu gan Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol Llywodraeth y DU(BEIS ), sydd wedi newid y meini prawf cymhwysedd eleni er mwyn”blaenoriaethu aelwydydd sydd fwyaf tebygol o gael trafferth i gynhesu eu cartrefi “. Golyga’ r newidiadau body aelwydydd yn gymwys i dderbyn y taliad operating system ydynt naill are actually ar Gredyd Gwarant Credyd Pensiwn, budd-dal prawf modd neu ar Gredydau Treth gydag incwm o dan drothwy penodol.Mae ‘r elusen Range, sy ‘n ymgyrchu dros gydraddoldeb i bobl anabl, wedi amcangyfrif y bydd hyn yn effeithio ar tua 300,000 o bobl yng Nghymru a Lloegr na fydd yn gymwys i gael aid mwyach.Yn ôl Sharon, yn ystod tywydd rhewllyd mis Rhagfyr, dim ond cyrraedd ffigyrau dwbl yr oedd y tymheredd y tu mewn i’ w thŷ.”Mae gen i thermostatau ym mhob ystafell er mwyn iddyn nhw

allu dweud wrthyf beth yw tymheredd pob ystafell,”meddai.” [Ganol Rhagfyr] tymheredd arferol y gegin oedd 11 gradd. Oherwydd body gan fy lolfa ddrws cefn roedd yn 10 gradd.”Roedd fy ystafell wely yn 15 gradd, felly yn amlwg … ychydig yn gynhesach

. Operating systems ydych chi ‘n eistedd yn yr amodau hynny trwy’r dydd, rydych chi ‘n mynd yn sâl iawn yn gyflym iawn.”Mae Sharon wedi’i chofrestru ‘n anabl air conditioning yn ddefnyddiwr cadair olwyn rhan-amser. Mae ganddi niwed i fadruddyn y cefn, arthritis gwynegol air conditioning anaf i’r ymennydd. Mae hi hefyd yn dweud bod ganddi gylchrediad a symudedd gwael. “Mae pobl yn fy nghyflwr i yn teimlo’r oerfel yn llawer mwy.

Mae eistedd yn yr amodau hyn yn gwneud fy joint inflammation yn waeth air conditioning yn gwaethygu fy nghymalau, ac yn gwaethygu fy symudedd.” Yn y nos ac yn ystod y dydd, fel arfer

mae gen i dri neu bedwar blanced drostaf.”Fel arfer mae gen i ddwy siwmper ymlaen, dwy hosan

ymlaen a dwi ‘n lwcus iawn i gael cath. Oherwydd ei fod yn oer, rwy ‘n ei return of investment ef i lawr fy siwmper air conditioner rydym yn cynhesu ein gilydd.” Mae pwmp gwres ffynhonnell aer wedi’i osod yn ei thŷ cyngor, tu allan i ffenest ei llofft.Mae ‘r pwmp yn tynnu cynhesrwydd o’ r aer y tu allan cyn rhoi hwb i’r tymheredd er mwyn cynhesu’r cartref y tu mewn.Ond mae ‘n ddrud i’ w redeg, medd Sharon, air conditioning yn swnllyd, felly dydy hi ddim yn ei adael ymlaen gyda ‘r nos ac ond yn ei roi ymlaen am actually ddwy awr yn ystod y dydd. “Dwi wedi gweithio allan weithiau mae ‘n tua ₤ 8 year awr a/c yn ôl year hyn sydd wedi’i ddweud wrthyf ma’hynna am actually nad wyf yn ei droi ymlaen 24 awr y dydd. Ond mae ‘n bwmp mawr iawn i’ w redeg.” Dwy awr, dyna’r cyfan y gallaf ei fforddio. Dui ‘n dueddol o gyrraedd y cyfnod hypothermig, diwedd Tachwedd dechrau Rhagfyr. Yna byddaf yn cael fy ngorfodi i’w roi ymlaen ddwy awr y dydd.” Erbyn mis Mawrth neu Ebrill, dwi ‘n cael biliau o bump, chwech, saith gant o bunnoedd. Operating systems taw dyna’r achos hvac operating system ydwyf yn ei redeg 24 awr y dydd, pale fydd hynny ‘n cyfateb i, o operated cost?”Mae Sharon wedi cael y Gostyngiad Cartref Cynnes ers blynyddoedd ond mae ‘n dweud

pan wiriodd ei chymhwysedd ar-lein yn ddiweddar, ei figure hi ‘n debyg nad oedd hi ‘n gymwys eleni.Galwodd y llinell gymorth i ofyn pam a dywedwyd wrthi mai’r rheswm am actually hynny oedd bod ei byngalo wedi cael sgôr ‘D’ ar ei Thystysgrif Perfformiad Ynni. Roedd hyn yn sioc i Sharon, sy ‘n dweud y dylai fod yn gymwys gan ei body yn cael budd-dal prawf modd.Dywedodd llefarydd ar dashed BEIS nad yw’ r gostyngiad” yn cael ei ddyfarnu yn ôl effeithlonrwydd ynni

‘r eiddo ond ar sail amgylchiadau ariannol pobol”. Ychwanegodd:” Rydym yn blaenoriaethu’r aelwydydd mwyaf anghenus y gaeaf hwn, gyda dros 3 miliwn o gartrefi ar draws Prydain Fawr yn derbyn gostyngiad ychwanegol o ₤ 150 ar fil ynni drwy’ r Gostyngiad Cartref Cynnes. Bydd hyn yn golygu y bydd 780,000 yn ychwanegol o bensiynwyr a theuluoedd incwm isel yn elwa eleni o gymharu â’r llynedd.”Fodd bynnag, dywedodd Alex Osborne o Anabledd Cymru ei bod yn drist figure Llywodraeth y DU wedi

newid y meini prawf cymhwysedd ar gyfer WHD.”Mae pobl anabl yn tueddu i ddefnyddio mwy o ynni nag eraill … roedd y Gostyngiad Cartref Cynnes yn

rhoi ychydig o le i anadlu ‘n ariannol i bobl anabl. A/c mae’r ffaith nawr nad yw llawer ohonyn nhw ‘n mynd i fod yn gymwys, yn bryder gwirioneddol. “Rydyn ni ‘n cael llawer o aelodau yn cysylltu â ni yn poeni am actually eu costau ynni,

yn poeni am actually sut maen nhw ‘n mynd i’w talu.””Mae pobl yn gorfod cael eu tai yn oer iawn a hynny ar ôl i’w meddygon ddweud wrthynt, oherwydd eu cyflwr iechyd, y dylen nhw gadw’r gwres yn y tŷ i fyny, fel nad yw eu cyflwr yn gwaethygu.”Nid dark ond pobl sydd â phroblemau symudedd, ond hefyd pobl sydd â chyflyrau penodol sy ‘n golygu na allant reoli tymheredd eu corff.” Gall peidio â chael y gwres ymlaen 24/7 yn

eu cartrefi, eu gwneud yn sâl iawn. Felly maen nhw ‘n gorfod naill ai cymryd y risg eu bod nhw ‘n mynd i fynd yn ddifrifol wael trwy ei ddiffodd, neu ei gael ymlaen a meddwl tybed sut maen nhw ‘n mynd i allu fforddio ‘r biliau.”Dywed Llywodraeth y DU body ei diwygiadau i’r Gostyngiad Cartref Cynnes yn blaenoriaethu aelwydydd sydd fwyaf tebygol o’ i chael hi ‘n anodd gwresogi eu cartrefi. Ychwanegodd bod y Gostyngiad wedi’i ymestyn hyd at 2026 air conditioner wedi cynyddu ₤ 10 yn ychwanegol i ₤ 150 eleni.Dywed Sharon Hearn figure y rheswm nad yw hi bellach yn gymwys yn ei drysu, a bod y rhagolygon am actually ei bil trydan nesaf yn peri pryder.”Dyna sy ‘n fy ypsetio i ar hyn o bryd. Drunk driving ‘n edrych ar y gostyngiad o ₤ 150 gan ddweud,’Iawn, gallaf ei gael ymlaen am actually ddwy neu dair awr a’ chydig pachelbel yn fwy, oherwydd o leiaf mae gennyf ₤ 150 yn dod oddi ar fy mil ‘. Nawr dyw hynny ddim gen i.”Mae generation i ddewis o ddal i’w return on investment ymlaen dwy awr y dydd a mynd i ddyled pellach neu fod yn oer iawn, iawn.

Carries out dim cynllun wrth gefn i mi. Rydw i yn wirioneddol styc. Beth wnaf i, wn i ddim?”Costau byw ac iechyd: Cymaint o effaith â Covid?Costau Byw: Rhybudd am actually’don ‘o broblemau ysgyfaint Costau byw: Sut i leihau biliau

nwy a thrydan Costau byw:’Angen gweithredu i achub bywydau’Dyled ynni: ‘Llawer gwaeth eto i ddod’Pryder dynes anabl na fydd hi ‘n cael support eleni at ei biliau ynni yn sgil newid yn y meini prawf.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
‘Eistedd Yn Yr Oerni ‘n Gwaethygu Fy Arthritis’

You Can Subscribe To Our Newsletter Completely Free

Don't miss the opportunity to be informed about new news and start your free e-mail subscription now.
Login

Log in or create an account to enjoy Dailymail News privileges, and it's completely free!

Follow Us
500 ERROR : SERVER TIMEOUT!!