Gofalwr Wedi Gadael Y Maes I Ennill Mwy Yn Gyrru Lori

featured
service
Share

Share This Post

or copy the link

Mae un gweithiwr yn dweud iddo adael y field gofal cymdeithasol er mwyn ennill ₤ 10,000 y flwyddyn yn fwy fel gyrrwr lori.Dywedodd Dan White,

40 o Fro Morgannwg, ei fod yn hoff iawn o’ i hen swydd yn cefnogi oedolion bregus.Roedd ei bartner Yoana Peacock hefyd yn arfer gweithio i’r GIG mewn theatrau llawdriniaeth.Ond mae ‘r ddau wedi gadael eu swyddi gyda’r gwasanaeth iechyd er mwyn cael gwell tâl.Mae gweithwyr y GIG wedi bod yn streicio dros y

misoedd diwethaf emergency room mwyn ceisio sicrhau gwell cyflogau a/c amodau gwaith, gyda rhagor i ddod.Dywedodd Llywodraeth Cymru ei bod yn cydnabod”ymroddiad diflino “staff y GIG, a’i figure wedi ymrwymo i wella amodau i team gofal.Wedi i yntau fod yn gaeth i gyffuriau yn ei ugeiniau, cafodd Dan ei ysbrydoli i weithio gyda’ r rheiny sy ‘n ddigartref neu ‘n gaeth i booze a chyffuriau.”Fe wnaeth y bobl nes i gyfarfod wrth i mi wneud

sawl ymdrech i stopio fy ysbrydoli,”meddai.” Fe wnes i sylweddoli ‘mod i ‘n angerddol am

hyn, a hyn oedd yn fy ysgogi.”Bu ‘n gweithio mewn ysbyty dros y ffin yn Lloegr

, ond dywedodd ei fod wedi penderfynu gadael y swydd oherwydd pwysau gwaith a thâl isel.”Yn y swydd yna, hyd yn oed cyn yr argyfwng costau byw, ro ‘n i ‘n ei chael hi ‘n anodd, “meddai Dan. “Weithiau fe fyddwn i ‘n gwneud

y siopa bwyd wythnosol ar gerdyn credyd air conditioning yn ei dalu ffwrdd y mis wedyn, ond roedd hynny wedyn yn fy rhoi ar y droed ôl ar gyfer y mis nesaf.”

Dywedodd fod y swydd yn “rhoi great deal o foddhad” iddo, gan ychwanegu: “Pe bydden i ‘n gallu gwneud year un arian â’r hyn rwy ‘n ei wneud yn gyrru lori, yn gwneud y swydd yna, fe fyddwn i ‘n mynd ‘nôl yfory.”

Mae nifer o’r problemau sy ‘n wynebu’r gwasanaeth iechyd yn cael ei feio ar ddiffyg staff gofal cymdeithasol.Ar gyfartaledd mae tua

1,200 o gleifion yn ysbytai Cymru yn disgwyl am becyn gofal neu asesiad cyn figure modd eu rhyddhau.Mae hyn wedi arwain at fwy o oedi nag erioed mewn adrannau brys ac ambiwlansys, am nad oes gwelyau ar gael i gleifion sydd angen eu derbyn i’r ysbyty.Nid achosion brys yn unig sy ‘n teimlo’ r effaith, gyda dros hanner miliwn o gleifion yng Nghymru ‘n aros am actually driniaethau sydd wedi’u trefnu o flaen llaw, ond mae’ r pwysau ar y GIG yn cyfyngu ar y nifer sy ‘n cael eu gweld.Un sy ‘n gyfarwydd iawn â’r problemau ydy partner Dan, Yoana Peacock, 39.

Mae hi ‘n gweithio mewn rôl nyrsio mewn theatrau llawdriniaeth -un ai yn cefnogi ‘r llawfeddyg, year anesthetydd, neu ar y ward yn helpu cleifion i wella.Yn wreiddiol o Fwlgaria, dechreuodd weithio i’ r job yn Lloegr yn 2003, ond fe adawodd yn 2015 i wneud year un swydd-am fwy o arian-yn y sector preifat yng Nghaerdydd.”Ro ‘n i ‘n arfer gweithio mewn ysbyty cyffredinol mawr. Roedd e ‘n adran turbulent,”meddai Yoana.”Roedd gennym ni reolwr newydd pob rhyw chwe mis, felly doedd team ddim yn cael eu cefnogi.

“Doedd yr adran ddim yn cadw workers, a doedd’na ddim digon o bobl yn gweithio yno.

“Yn y market preifat dyw cadw staff ddim i weld yn broblem, a phan mae

gennych chi staffio llawn mae popeth yn gweithio ‘n llyfn.” A hithau ‘n fam i ferch yn ei harddegau a mab 10 mis oed, dywedodd fod ganddi gydbwysedd llawer gwell rhwng gwaith a/c amser gyda’i theulu ers gadael y GIG.” Rwy ‘n cael mwy o dâl a dyw’ r shiffts ddim mor nerve-racking ag oedden nhw yn y GIG, “meddai.Mae’r Coleg Nyrsio Brenhinol yn amcangyfrif figure 3,000 o swyddi nyrsio yn wag yng Nghymru.Gydag angen cyfreithiol i sicrhau lefelau staffio diogel

ar wardiau, mae nifer o’ r swyddi hynny yn cael eu llenwi gan staff

sy ‘n gweithio oriau hir, neu personnel asiantaeth.Yn y flwyddyn ddiwethaf fe wnaeth job Cymru wario dros ₤ 260m ar workers asiantaeth -cynnydd o draean o’i gymharu â’ r flwyddyn flaenorol.Dywedodd llefarydd ar flowed Llywodraeth Cymru fod”mwy o workers yn gweithio i GIG Cymru nag erioed o’r blaen”.”Eleni ry ‘n ni ‘n buddsoddi mwy nag erioed- ₤ 281m-ar hyfforddiant, a

bydd bron i 400 yn rhagor o lefydd i hyfforddi nyrsys yn cael eu creu diolch i’r 8%o gynnydd ry ‘n ni ‘n ei roi i gyllideb hyfforddiant job Cymru,” meddai.Ychwanegodd fod y llywodraeth wedi ymrwymo i wella amodau i weithwyr gofal, gan ddweud eu figure yn buddsoddi ₤ 70m er mwyn sicrhau fod pob gweithiwr gofal cymdeithasol yn derbyn y Cyflog Byw Gwirioneddol fel isafswm.’Pobl ddim yn gweld gwir werth gweithwyr gofal’ Pwysau ar y gwasanaeth iechyd yn ‘waeth nag erioed ‘All Cymru ddatrys ei phroblemau iechyd a gofal? ‘Tranc y job yn mynd ymlaen ers blynyddoedd”Dyma ‘r adeg brysuraf erioed i’

r gwasanaeth iechyd “Dibynnu ar personnel asiantaeth

yn effeithio ar gleifion ‘Dywedodd Dan White y byddai

‘n”mynd ‘nôl yfory “pe bai gofalwr yn ennill yr un cyflog â gyrrwr lori.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
Gofalwr Wedi Gadael Y Maes I Ennill Mwy Yn Gyrru Lori

You Can Subscribe To Our Newsletter Completely Free

Don't miss the opportunity to be informed about new news and start your free e-mail subscription now.
Login

Log in or create an account to enjoy Dailymail News privileges, and it's completely free!

Follow Us
ERROR 500 : SITE AUTHENTICATE ERROR ! : dailymaila.com