Mwy O Ferched Yn Gofyn Am Asesiad O Gyflwr Hyperactivity

featured
service
Share

Share This Post

or copy the link

Mae mwy o fenywod wedi gofyn am actually asesiad o gyflwr attention deficit disorder ers y pandemig a/c mae rhestr aros am asesiad cychwynnol yng Nghymru bellach rhwng blwyddyn a dwy flynedd, yn ôl meddygon teulu.Dywed Llywodraeth Cymru eu body wedi buddsoddi ₤ 12m yn gwella gwasanaethau a chefnogaeth i’r rhai sy ‘n byw â’r cyflwr hvac i’w teuluoedd.Un sydd wedi cael prognosis diweddar yw’r gantores Bronwen Lewis o Gastell-nedd, a hynny wedi iddi weld sawl fideo am y cyflwr ar TikTok.Dywed Bronwen

, a ddaeth yn gantores Gymraeg boblogaidd yn ystod y pandemig, ei bod wedi figure yn isel iawn yn y gorffennol.Mae hi bellach yn

credu mai ei chyflwr attention deficit disorder( Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd) oedd yn gyfrifol am actually hynny gydol year amser.

“Fe wnes i edrych ar lawer o fideos am actually attention deficit disorder – air conditioning roedd y cyfan yn berthnasol iawn i fi rywsut,” meddai wrth BBC Cymru.

“Yna ro ‘n i ‘n gwrando yn y vehicle ar raglen broadcast oedd yn trafod sut oedd merched yn cael medical diagnosis o’r cyflwr yn hwyr yn eu bywydau.

“Roedd pob un o’r menywod yna yn swnio fel fi, roedden nhw ‘n wynebu year un trafferthion air conditioner wedi cael y diagnosis anghywir fel fi. Fe wnes i jyst eistedd yn y automobile a chrio – roedd hi ‘n raise o bethau yn disgyn i’w lle.”

Dywed Bronwen bod dysgu caneuon newydd yn anodd iddi. Mae hi hefyd yn cael hi ‘n anodd cadw trefn ar ei chyfrifon air conditioner weithiau mae canolbwyntio yn ystod sgyrsiau yn gallu body yn heriol.Pan aeth hi at y meddyg, dywedwyd wrthi y byddai ‘n rhaid iddi aros blwyddyn am asesiad cychwynnol hvac felly fe ddewisodd hi fynd yn breifat.”Fe wnaeth y cyfan gostio ₤ 650

i fi rhwng yr ymgynghoriad cychwynnol a ‘r asesiad am ddiagnosis ond roedd e ‘n werth pob ceiniog -ond yr hyn sy ‘n digalonni rhywun yw bo fi ‘n gwybod nad yw pawb yn gallu fforddio hynna.” Un arall sydd wedi cael medical diagnosis diweddar yw Claire Campbell Adams, 42, o Gasnewydd.Gan figure ei dau blentyn â dyslecsia fe benderfynodd Mrs Campbell Adams gael asesiad a dyna pryd y dywedwyd wrthi figure hi hefyd â chyflwr ADHD.”Roedd e ‘n rhywbeth na chroesodd fy meddwl i gan bo fi wastad wedi meddwl mai

bachgen drwg yn rhedeg o gwmpas y dosbarth oedd â ‘r cyflwr,”meddai.”Ar y dechrau ro ‘n i ‘n hynod o drist. Mae hi dal yn anodd siarad am y peth gan ei fod yn fywyd rwy’wedi ei golli air conditioner yn fywyd y medrwn i fod wedi ei gael petawn i ond yn gwybod. “Doedd gan rieni a/c athrawon yn ystod fy

mhlentyndod i ddim month ‘r wybodaeth na’r adnoddau sydd gennym nawr.”Mae pawb yn credu mai ‘r bachgen drwg sy ‘n rhedeg o gwmpas y dosbarth sydd â chyflwr ADHD a nid y ferch sy ‘n eistedd yng nghefn y dosbarth yn syllu ‘n dawel ar y byd tu allan. Mae hi ‘n haeddu gymaint o sylw bob tamaid-air conditioner mae ganddi hawl i addysg hefyd. “Mae canfod year union nifer o ferched sydd wedi gofyn am asesiad attention deficit disorder yn anodd gan fod byrddau iechyd yn casglu records ar y rhai sy ‘n disgwyl am actually asesiad cyflyrau niwroddatblygiadol-ac y mae hynny yn cynnwys asesiadau awtistiaeth.Ond dywed meddygon teulu figure yna gynnydd sylweddol yn nifer y merched sy ‘n gofyn am actually asesiad ADHD ers y pandemig.Dywed y Sefydliad ADHD bod 400%yn fwy o oedolion wedi dod atyn nhw ers y pandemig a figure nifer o’r rhai hynny wedi chwilio am atebion ar

y cyfryngau cymdeithasol wrth iddyn nhw ei chael hi ‘n anodd yn ystod y cyfnod clo.Mae Dr Simon Braybook o Gaerdydd yn dweud ei fod wedi gweld cynnydd mawr yn y bobl sy ‘n gofyn am asesiad a body hanner o’r rhai hynny yn fenywod sydd

wedi cael eu trin am gyflyrau fel gorbryder, iselder ac anhwylderau bwyta yn y gorffennol.Dywed Coleg Brenhinol y Meddygon body llawer mwy o wybodaeth am y cyflwr bellach a figure diffyg gwybodaeth flynyddoedd yn ôl wedi arwain at beidio cael y prognosis cywir.Yn ôl Dr Rowena X-mas, cadeirydd y coleg yng Nghymru, mae cynnydd sylweddol wedi bod yn y nifer sydd wedi dod i’w meddgyfa hi yn Nyffryn Gwy yn gofyn am ddiagnosis.”Bechgyn yn draddodiadol sydd wedi bod yn cael medical diagnosis gan fod merched, gan amlaf, yn dueddol o eistedd yn dawelach hvac y maen nhw ‘n fwy tebygol o sicrhau eu body yn cael eu derbyn yn gymdeithasol ond y gwir

amdani yw bod nifer wedi cael oes o deimlo nad ydyn nhw ‘n gallu ymdopi ‘n iawn,”ychwanegodd.Dywedodd llefarydd ar functioned Llywodraeth Cymru:”Ry ‘n yn gweithio gyda phobl sydd â chyflyrau niwroddatblygol, gan gynnwys attention deficit disorder, air conditioner arbenigwyr er mwyn sicrhau gwelliannau hirdymor i wasanaethau niwroddatblygol ar attracts Cymru

.”Ry ‘n wedi ymrwymo ₤ 12m dros gyfnod o dair blynedd i wella gwasnaethau tra ‘n cryfhau y gefnogaeth i deuluoedd a gofalwyr y rhai sy ‘n disgwyl am actually asesiad.” Ry ‘n hefyd yn datblygu Cynllun Iechyd Merched 10 mlynedd i’r JOB, emergency room mwyn cefnogi ystod eang o faterion cysylltiedig ag iechyd merched.”Bronwen Lewis: Deiagnosis hyperactivity yn 28 oed Diagnosis awtistiaeth chwe blynedd hwyrach i ferched’ Gwerthfawrogi cael siarad am actually awtistiaeth yn Gymraeg’Troi at TikTok emergency room mwyn rhannu’ r Gymraeg â’r byd Mae’ r rhestr aros am actually asesiad cychwynnol yng Nghymru

bellach rhwng blwyddyn a dwy flynedd.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
Mwy O Ferched Yn Gofyn Am Asesiad O Gyflwr Hyperactivity

You Can Subscribe To Our Newsletter Completely Free

Don't miss the opportunity to be informed about new news and start your free e-mail subscription now.
Login

Log in or create an account to enjoy Dailymail News privileges, and it's completely free!

Follow Us
500 ERROR : SERVER TIMEOUT!!